Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KontaktWileńska 4 (ICNT)
tel.: +48 56 611 26 40
+48 56 611 26 41
+48 56 665 60 35
e-mail: aip@umk.pl

Paryskie trofea

obrazek: Medal Ministra Spraw Wewnętrznych Francji otrzymał wynalazek mgr. Michała Meiny i dr. Krzysztofa Rykaczewskiego [fot. Andrzej Romański]
Medal Ministra Spraw Wewnętrznych Francji otrzymał wynalazek mgr. Michała Meiny i dr. Krzysztofa Rykaczewskiego fot. Andrzej Romański

Wynalazki naukowców z UMK zostały docenione na 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine 2018” w Paryżu. W konkursie startowały 583 innowacyjne rozwiązania z kilkunastu krajów świata, m.in. z Francji, Chin, Tajwanu, Polski oraz Bośni i Hercegowiny. 

 

Targi „Concours Lépine 2018” w Paryżu odbyły się patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji w ramach Międzynarodowych Wielobranżowych Targów „Foire de Paris”, największego wydarzenia wystawienniczego we Francji. Głównym celem tegorocznej edycji wydarzenia był transfer technologii oraz wdrażanie postępu technologicznego.

Jedno z najwyższych wyróżnień, czyli Medal Ministra Spraw Wewnętrznych Francji i złoty medal "Concours Lépine 2018" otrzymał wynalazek mgr. Michała Meiny z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i dr. Krzysztofa Rykaczewskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka”.

Międzynarodowa Nagroda Eiffel przyznawana przez Francuską Federację Wynalazców (medal) trafiła do zespołu naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK kierowanego przez dr hab. Grażynę Dąbrowską, w którego skład wchodzą: dr Justyna Boniecka, mgr Olga Narbutt z Zakładu Genetyki UMK. Wynalazek. Nosi nazwę „Sposób przygotowania materiału siewnego z użyciem biologicznego stymulatora”.

Brązowy medal otrzymał w Paryżu wynalazek pn. „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych” autorstwa chemików z UMK: prof. Jerzego Łukaszewicza i dr Anny Ilnickiej (kierownika i pracownika Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK).

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie wynalazki z UMK zostały (również z sukcesami) zaprezentowane w Walencji i Moskwie. Niebawem będzie można zobaczyć je targach w Rumunii oraz podczas konferencji „Impact 18” w Krakowie.

Promocja i komercjalizacja wynalazków z UMK odbywa się w ramach projektu „KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” w Programie „Inkubator Innowacyjności+”. Jest on realizowany przez AIP UMK w konsorcjum z „CTT UMK” Spółka z o.o. Jego kierownikiem jest Tomasz Kompanowski. W projekcie zatrudnieni są Brokerzy Innowacji, których zadaniem jest zgromadzenie ofert badawczych naukowców UMK oraz przygotowanie Spotkań Nauka–Biznes. W ramach działań projektowych jesienią br. zorganizowana zostanie szósta edycja „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018”.

Więcej o nagrodzonych w Paryżu wynalazkach z UMK:

  • Wynalazek (system) pn. „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka” został skonstruowany z myślą o wsparciu służb pożarniczych. Składa się z dwóch zestawów sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop i magnetometr) montowanych w obuwiu osoby lokalizowanej. Sensory te są bardzo niewielkie, w związku z czym integracja ich z obuwiem nie nastręcza żadnego problemu. Zbierane odczyty o przyspieszeniach i zmianach orientacji są przetwarzane w systemie wbudowanym, który realizuje algorytm pozycjonowania. System lokalizacji został zaprojektowany z uwzględnieniem specyfiki pracy podczas przeprowadzania akcji ratunkowo-gaśniczych. Ustalenie pozycji strażaków w obiekcie w czasie rzeczywistym podczas incydentu podnosi bezpieczeństwo zespołu ratowniczego oraz pozwala na lepszą koordynację działań przeciwpożarowych (film promocyjny wynalazku zrealizowany przez UMK TV);
  • Wynalazek pn. „Sposób przygotowania materiału siewnego z użyciem biologicznego stymulatora” to innowacyjne rozwiązanie dla rolnictwa. Sposób przygotowania materiału siewnego zapewnia poprawę żywotności i siły kiełkowania nasion, wyrównuje tempo i szybkość pierwszej fazy wzrostu roślin. Zapewnia to wzrost wydajności z upraw i obniżenie kosztów produkcji wysokiej jakości żywności zarówno w konwencjonalnym, jak i ekologicznym systemie uprawy. Wynalazek opracowano z myślą o ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin i nawozów mineralnych negatywnie oddziałujących na zdrowie człowieka i środowisko. Stosowanie wynalazku przyczyni się do poprawy kondycji zdrowotnej populacji ludzkiej, ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności gatunkowej. Jak twierdzą jego autorki „jest inwestycją w kolejne pokolenia” (film promocyjny wynalazku zrealizowany przez UMK TV);
  • Wynalazek pn. „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych” – jego celem jest opracowanie wydajnego ekonomicznie sposobu syntezy nanorurerk węglowych o niskim zanieczyszczeniu złomem węglowym. Sposób wytwarzania nanorurek węglowych według wynalazku polega na wysyceniu podłoża węglowego korzystnie wybranego spośród węgla aktywowanego, grafitu i grafenu polimerem. Następnie podłoże pokryte polimerem wygrzewa się w zakresie temperatur 600-900°C, pod ochronną atmosferą azotu lub argonu. W wyniku wygrzewania zachodzi termiczna konwersja polimeru do nanorurek węglowych, głównie wielościennych o średnicach do 20 nm. Uzyskuje się „las” nanorurek węglowych przytwierdzonych do wyjściowego podłoża węglowego o długości rzędu 1-5 mikrometrów, przy czym nie obserwuje się powstawania złomu węglowego. Zastosowanie sposobu wytwarzania według  wynalazku prowadzi do hybrydowych materiałów węglowych łączących w sobie dwie formy węgla np. podłoże grafenowe i nanorurki pokrywające to podłoże lub tradycyjny węgiel aktywny pokryty nanorurkami węglowymi. Pozwala to łączyć pozytywne cechy obu rodzajów materiałów węglowych np. wysokie przewodnictwo elektryczne podłoża grafenowego i specyficzne właściwości adsorpcyjne nanorurek węglowych. W sposobie według wynalazku wykorzystywane jest zjawisko transformacji stałego surowca zawierającego węgiel tj. odpowiedniego polimeru w nanorurki węglowe z pominięciem tworzenia atomowych rodników węglowych w fazie gazowej, co jest podstawą dotychczasowych metod typu Chemical Vapour Deposition, Laser Ablation czy Electric Arc Discharge. Zjawisko to zachodzi w podwyższonej temperaturze. Transformacja odbywa się wyłącznie w fazie stałej i polega na przejściu bezpostaciowego stałego polimeru w specyficzną fazę krystaliczną jaką są nanorurki węglowe będące również ciałem stałym. Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP.

pozostałe wiadomości