Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Inkubator Innowacyjności +

Projekt pn „KUBUS- Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” jest realizowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. “Inkubator Innowacyjności+”, który jest częścią projektu systemowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Okres realizacji: od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

Wartość projektu: 2.400.000.00 PLN

Oś Priorytetowa: IV. – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie: 4.4. – Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Opis projektu:

W ramach Programu „Inkubator Innowacyjności+” Uniwersytet Mikołaja Kopernika, działając w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii Spółka z o. o., zobowiązane zostały do realizacji następujących zadań:

1) inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym (poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

2) przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

3) zarządzania portfelem technologii obejmującego w szczególności:

a) monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
b) analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac rozwojowych
c) prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
d) analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

4) prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;

5) wskazania brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w kreślonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych