Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Inkubator Innowacyjności

Projekt ,,Inkubator Innowacyjności” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. “Inkubator Innowacyjności”, w ramach projektu systemowego ,,Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”.

Okres realizacji: od 19 sierpnia 2014 r. do 30 września 2015 r.

Wartość projektu: 638.900.00 PLN

Priorytet: I. – Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie: 1.1. – Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie: 1.1.3. – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Opis projektu:

Inkubatory Innowacyjności wspierają zarządzanie wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w przygotowywaniu i organizacji kolejnych etapów komercjalizacji. Czternaście Inkubatorów tworzy ogólnopolską sieć, która pomaga badaczom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i przekuwaniu ich w rynkowy sukces.

Inkubatory innowacyjności poszukują przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem wyników badań, a także prowadzą bazy danych o realizowanych projektach badawczych i ich zastosowaniu w praktyce. Zajmują się również analizą zapotrzebowania rynkowego na konkretne wynalazki, wyceną praw własności przemysłowej, prowadzeniem prac przedwdrożeniowych, a także sprawdzeniem możliwości uzyskania ochrony patentowej.

W ramach przedsięwzięcia „Inkubator Innowacyjności” Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest zobowiązany do realizacji następujących zadań:

1)    inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

2)    przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

3)    zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:

a)    monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

b)    analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

c)    prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

d)    analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

4)    prowadzenie prac przed wdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 40 tys. zł.

SPOTKANIA BIZNES-NAUKA

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 2015

KONFERENCJE/TARGI I WYSTAWY

WYNALAZKI I TECHNOLOGIE ZAKWALIFIKOWANE DO KOMERCJALIZACJI