Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Altius Society 2050 Global Perspectives

Prezentacja potencjału naukowego i technologicznego (innowacyjnych rozwiązań) UMK podczas konferencji Altius Society 2050 Global Perspectives na Uniwerystecie w Oxfordzie w terminie 29-31 sierpnia 2014 r.

Podczas konferencji zaprezentowano innowacyjne technologie UMK oczekujące na komercjalizację lub których komercjalizacja jest przygotowywana:

1.Nowe karboksylanowe związki miedzi (II) z tertbutyloaminą oraz sposób ich wytwarzania

2.Sposób wytwarzania polimerów nadrukowanych cząsteczkowo środkami wybuchowymi.

3.Sposób otrzymywania adsorbentów polimerowych z odciskiem molekularnym.

4.Sposób wytwarzania nanoporowatych węgli aktywnych o wysokiej zawartości azotu.

5.Sposób wytwarzania polifenoli.

6.Sposób i urządzenie do badania optycznych właściwości zawiesiny czerwonych krwinek w osoczu lub innym roztworze.

W trakcie prezentacji nawiązano kontakt merytoryczny z funduszami typu venture capital zainteresowanymi komercjalizacją innowacyjnych technologii UMK oraz podmiotami zainteresowanymi współpracą B+R z UMK: Warsaw Equity Group, Desert Technologies, Reuters Venture Capital i Principia Investments.

Po nawiązaniu wspomnianego konkatu przewidywane są indywidualne wizyty zainteresowanych przedstawicieli wymienionych firm i funduszy na UMK.