Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Spotkanie dziesiąte 9 września 2015 r.

9 września 2015 r. AIP UMK zorganizowało dziesiąte spotkanie Nauka-Biznes pod roboczym tytułem „Wykorzystanie nowoczesnych technologii jako wsparcie procesów biznesowych”. Tym razem spotkanie Nauka-Biznes odbyło się w salach hotelu “Heban” w Toruniu. Prezentowały się wydziały: Matematyki i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Wśród przedsiębiorców byli przedstawiciele różnych branży, których interesowała możliwość współpracy z UMK na polu wprowadzenia nowoczesnych systemów informatycznych i wspomagania rozwoju firm poprzez zastosowanie usprawnień w marketingu, zarządzaniu i finansach.

Wśród licznie przybyłych naukowców byli przedstawiciele z Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziału Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK.

Firma „Vobacom” przedstawiła swoje oczekiwania wobec naukowców, prezentując swoją wizję biznesu opartego na wdrażaniu innowacji. Bardzo interesujące były spostrzeżenia prezesa firmy, który omówił bardzo szczegółowo proces, jaki przeszła firma w ostatnim okresie, a który to proces doprowadził do oddelegowania pracowników do współpracy z nauką. Zaznaczył przy tym, że firma jest zorientowana na wykorzystywanie nie tylko wiedzy technicznej czy technologicznej, ale bardzo różnorodnej (w zakresie zarządzania, finansów, marketingu). Bardzo istotne, że w firmie panuje pełne zrozumienie dla faktu, że taka współpraca nie zawsze natychmiast przynosi pozytywne efekty. W firmie akceptowany jest również fakt popełniania błędów, bo nie wszystkie implementowane rozwiązania są optymalne.

Prezes firmy omówił również konkretny projekt badawczy, realizowany wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki, pod kątem dopasowania komunikacji między pracownikami nauki i przedsiębiorstwa. Z jego wypowiedzi można wysnuć wniosek, że realizacja tego wspólnego projektu była modelowym przykładem, w jaki sposób może się taka współpraca odbywać. Niewątpliwie była to zachęta dla pozostałych uczestników ze strony biznesowej do podejmowania takich prób wykorzystania potencjału uczelni dla pożytku otoczenia gospodarczego.

Wydział Matematyki i Informatyki zaprezentował podczas spotkania swój potencjał w zakresie badawczym i dydaktycznym. Główne akcenty w wystąpieniu przedstawiciela Wydziału położono na możliwość wykorzystania pomysłów, jakie powstają podczas zajęć z programowania zespołowego, gdzie powstają bardzo interesujące projekty (programy), możliwe do wykorzystania w bardzo wielu dziedzinach gospodarki.

Przedstawicielka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zaprezentowała potencjał dydaktyczny i badawczy poszczególnych jednostek Wydziału oraz omówiła działania, jakie pracownicy wydziału wykonują dla przemysłu. Podkreśliła rolę, jaką w pracach Wydziału pełni specjalna Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu, do której należą firmy partnerskie. Celem współpracy Wydziału z biznesem jest maksymalizacja obustronnej satysfakcji przedsiębiorców, jak i studentów. Kontakty z przedsiębiorstwami umożliwiają studentom uczestnictwo w licznych wykładach, warsztatach prowadzonych przez doświadczonych menedżerów jak również odbycie intersujących praktyk. Radę tworzy zespół wybitnych praktyków – przedsiębiorców i menedżerów. Służy ona realizacji misji Wydziału, zwłaszcza w zakresie kreowania nowych, wartościowych projektów edukacyjnych, naukowych i eksperckich, a także wspieraniu jego rozwoju i budowaniu relacji pomiędzy nauką i biznesem przynoszących trwałe, obustronne korzyści.

Przedsiębiorcy obecni na spotkaniu bardzo aktywnie włączali się w dyskusję na temat współpracy wydziałów uczelni z przemysłem, podkreślając bardzo znaczący wkład Brokera Innowacji i AIP UMK w proces zbliżania naukowców z biznesem. Głównym postulatem kierowanym w stronę naukowców była potrzeba informowania o możliwościach poszczególnych jednostek wydziałów w zakresie takiej współpracy. Przedsiębiorcy zapoznali się z serwisem internetowym Akademickiej Platformy Innowacji.