Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Spotkanie dziewiąte 30.06.2015 r.

Kolejne spotkanie z cyklu Nauka-Biznes odbyło się w Warszawie. Celem spotkania było omówienie współpracy UMK z przedstawicielami firm związanych z rozwojem technologii w obszarze pieniądza elektronicznego i kryptowalut.

Spotkanie odbyło się dzięki inicjatywie dr Michała Polasika z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Sławomira Cieślińskiego z firmy Medien Service. Tematem wiodącym spotkania był rozwój technologii bitcoin oraz blockchain i współpraca środowiska naukowego z przedsiębiorcami. Celem tego rodzaju współpracy byłoby zacieśnienie relacji pomiędzy stronami, skutkujące docelowo prowadzeniem badań naukowych leżących najbliżej praktyki biznesowej przedsiębiorców, a następnie wdrażanie ich wyników do rzeczywistego obrotu gospodarczego.

Pan dr Michał Polasik oraz mgr Anna Piotrowska (doktorantka UMK) obszernie przedstawili dokonania oraz aktualne i przewidywane prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, w obszarze nowoczesnych technologii i metod płatności oraz kryptowalut, zarówno prowadzone w ramach własnej działalności naukowo-badawczo, jak i we współpracy z innymi instytucjami w Polsce (Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich) oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Leicester University).

W dyskusji, w której głos zabrali uczestnicy spotkania, zwrócono w szczególności uwagę na:

– Potrzebę prowadzenia stałego monitoringu zmian zachodzących na rynku nowoczesnych płatności.

– Pogłębianie analiz i prognoz dotyczących w szczególności nowych rozwiązań, co sprzyjałoby zarówno unikaniu błędów, jak i pozwalałoby w efektywny sposób przewidywać ich rynkowy sukces lub niepowodzenie.

– Inicjowanie merytorycznych spotkań w gronie firm czy instytucji, nawet konkurencyjnych wobec siebie, ale w efekcie pozwalających na rozwijanie rynku i zaspokajanie nowych potrzeb klientów/konsumentów, przy jednoczesnym promowaniu i pozycjonowaniu najlepszych rozwiązań rodem z Polski na rynku międzynarodowym.

– Wspieranie prac poszczególnych firm w obszarach i zakresach (technologii, ekonomii itd.), którym one w pojedynkę nie są w stanie sprostać.

– Potrzebę upowszechniania wyników badań naukowych jako sposobu wpływania na systemowe rozwiązania (instytucjonalne, legislacyjne itd.) dot. nowoczesnych technologii, podejmowane na szczeblu krajowym czy nawet unijnym, a także jako sposobu na upowszechnianie rzetelnej wiedzy o nowościach płatniczych na użytek polskiego społeczeństwa.

– Potrzebę stworzenia forum do dyskusji, w zakresie możliwości przygotowania wspólnych wniosków o finansowanie ze środków UE prac rozwojowych, realizowanych we współpracy UMK z biznesem.

Zebrani na spotkaniu przedstawiciele firm uznali inicjatywę UMK dot. wzajemnej współpracy za godną wsparcia, co zaowocowało wypełnieniem kilku wniosków o współpracy i obietnicami kontynuowania spotkań dwustronnych.

W części końcowej spotkania odbyły się także dwustronne rozmowy pomiędzy obecnymi na spotkaniu przedstawicielami zgromadzonych firm i przedstawicielami UMK. Należy odnotować następujące ustalenia szczegółowe:

– rozmowy na temat możliwości przeprowadzenia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prac rozwojowych, w zakresie wykorzystania płatności mobilnych oferowanych przez jedną z firm. Ustalono, że firma zwróci się do UMK z wnioskiem o przeprowadzenie takich badań. Ustalono wstępne założenia tego projektu, który w pierwszej fazie miałby polegać na przeprowadzeniu pilotażu na terenie kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

– Pan Sebastian Smyczyński z firmy Simplito Sp. z o.o. zapytał o możliwość przygotowania przez UMK ekspertyzy, dotyczącej wymogów regulacyjnych oraz oczekiwań użytkowników odnośnie funkcjonalności, dla przygotowywanej przez jego firmę platformy handlu instrumentami pochodnymi powiązanymi z kryptowalutą bitcoin.

– Dyrektor zarządzający w jednej z firm zgłosił gotowość do podpisania z UMK umowy o współpracy oraz zainteresowanie stworzenia konsorcjum, które przygotowałoby wspólnie wniosek o finansowanie prac badawczych i rozwojowych ze środków Unii Europejskiej. Badawcze prace rozwojowe miałyby dotyczyć obszaru nowych technologii i metod fintech. Zgłosił on kilka konkretnych rozwiązań, dla których firma chciałaby wspólnie z UMK prowadzić prace rozwojowe. Pierwszym jest stworzenie polskiego portfela dla kryptowalut, który posiadałby następujące cechy: multiwalutowość, deterministyczne generowanie adresów, wysoki poziom prywatności użytkowników. Drugim rozwiązaniem jest blockchain 2.0, który obsługiwałby bezpieczną tokenizację. Trzecim rozwiązaniem są narzędzia analityczne dla bitcoin, które umożliwiłyby przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.