Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Spotkanie piąte 17 kwietnia 2015 r.

Piąte z serii spotkań „Nauka-Biznes” było poświęcone prezentacji możliwości Wydziału Sztuk Pięknych UMK w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i innymi jednostkami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowo-badawczego Wydziału. Podczas spotkania zaprezentowali się również przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji wykorzystujących wiedzę naukowców z zakresu konserwacji i zabytkoznawstwa.

W spotkaniu wzięło udział 26 osób. Stronę naukowców reprezentowali szefowie poszczególnych instytutów i kierownicy Zakładów, Pani Dziekan Prof. dr hab. Elżbieta Basiul oraz młoda kadra naukowa, nastawiona na współpracę z otoczeniem gospodarczym. W pierwszej części spotkania Pani Dziekan przedstawiła wizję współpracy Wydziału z otoczeniem gospodarczym, szczególnie podkreślając wpisanie, zakresu badań i specyfiki Wydziału, w kontekst krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Następnie Dyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwacji, Pan dr hab. Robert Rogal przedstawił kierowników zakładów i możliwości poszczególnych pracowni.

Zakład Konserwacji Papieru i Skóry przedstawił koncepcję współdziałania z instytucjami zewnętrznymi przy organizacji pracowni konserwatorskich w tychże instytucjach wraz z przeszkoleniem personelu. Kierownik Zakładu, Pani Prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska podkreśliła, że niepodważalnym atutem Zakładu jest wieloletnie doświadczenie pracowników w zakresie współpracy z różnego rodzaju bibliotekami w Polsce i na świecie w zakresie działań interwencyjnych oraz rutynowych prac konserwatorskich na całych zbiorach. Zakład oferuje również współprace z firmami produkcyjnymi, wytwarzającymi opakowania ochronne i różnego rodzaju kartony do przechowywania obiektów papierowych i skórzanych. Pracownia mikrobiologiczna Zakładu zaprezentowała potencjał w zakresie pomiarów i badań powietrza oraz materiałów na zawartość substancji mających wpływ na stan zbiorów.

Pan dr hab. Piotr Niemcewicz z Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych przedstawił bardzo szczegółowo ofertę w zakresie rozpoznawania materiałów, z których wykonane są detale architektoniczne oraz w zakresie badań konserwatorskich na zlecenie firm wykonujących renowacje i restauracje obiektów zabytkowych. Zakład wyspecjalizował się w przeprowadzaniu analiz zniszczeń i identyfikacji czynników niszczących detale architektoniczne. Nowością dla przedsiębiorców była informacja, że możliwe jest wykonywanie badań i analiz różnych materiałów w ramach prac magisterskich, co jednocześnie jest bardzo atrakcyjną formą łączenia młodzieńczego zaangażowania studentów z doświadczeniem przedsiębiorcy. Zakład oferuje światu zewnętrznemu badania najnowocześniejszymi metodami konserwacji detali: spektralnymi, chemicznymi i fizycznymi, a także prowadzenie projektów i ekspertyz konserwatorskich, połączonych z odsalaniem, dezynfekcją i wzmacnianiem materiału. Zakład Technologii i Technik Malarskich przedstawił ofertę badań rentgenowskich, reflektografii w UV, technik kolorowej podczerwieni i techniki radarowe (przed i po konserwacji), możliwe do wykorzystania przy ocenie autentyczności dzieł malarskich oraz w badaniach struktur podziemnych w kościołach i innych budynkach zabytkowych (oferta dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni itp.).

Swoją ofertę przedstawił również Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Firmy restaurujące zabytki mogą skorzystać z bogatego doświadczenia pracowników w zakresie badań i projektów konserwatorskich oraz praktycznych zabiegów konserwatorskich. Oferowane są przede wszystkim badania inwazyjne, analizy VIS, oraz nieinwazyjne (koherencyjna tomografia optyczna OCT i rentgenowska spektroskopia fluoroscencyjna XRF) in situ, ponieważ Zakład dysponuje urządzeniami przenośnymi. Ostatnim przedstawicielem naukowców był Pan dr Mirosław Wachowiak z Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej. Przedstawił problemy związane z konserwacją obiektów zabytkowych, które wytworzono 20 lub 30 lat temu, a często wymagają konserwacji bardziej niż obiekty sprzed 300 lat.

Firmy budowlane i konserwatorskie przedstawiły swoje oczekiwania wobec naukowców z Wydziału, wśród których były przede wszystkim sprawy związane z rzetelnymi badaniami nad historią obiektów, współpraca przy doborze metod restauracji dzieł sztuki i detali architektonicznych oraz zastosowanie nowoczesnych materiałów. Obecni byli przedstawiciele 5 firm oraz dyrektorzy muzeów zainteresowanych intensyfikacją współpracy. Przedsiębiorcy bardzo chętnie zabierali głos w dyskusji nad formami współpracy z Wydziałem i postulowali powołanie na Wydziale zespołu do obsługi firm w zakresie wykonania badań i innych wspólnych projektów (brokera innowacji). Najbardziej aktywna była przedstawicielka firmy Animar z Grudziądza, która taką współpracę chciałaby nawiązać w zależności od potrzeb wynikających z aktualnych działań biznesowych. Biuro Projektowe Inwestpol z Gdańska postulowało zwiększenie zaangażowania naukowców w badania nad historią obiektów, ponieważ istnieje na ryku brak rzetelnych ekspertyz z tego zakresu. Firma Restauro z Torunia, która od wielu lat współpracuje z Wydziałem, postulowała współpracę na większą skalę oraz stworzenie laboratorium, które świadczyłoby usługi dla tego typu firm.

Dyskusja była przeplatana wystąpieniami Brokera Innowacji, Pana Henryka Tomaszewskiego, który dzielił się swoimi doświadczeniami oraz Dr Marcina Kilanowskieg, dyrektora AIP UMK. Prezes Centrum Transferu Technologii UMK spółka z o. o. Pan Paweł Matlakiewicz poinformował zebranych, w jaki sposób można obecnie komercjalizować wynalazki i wyniki badań, pochodzące z jednostek Uczelni, co zdecydowanie było interesujące nie tylko dla młodych naukowców. W trakcie dyskusji okazało się, że wiele pomysłów pracowników naukowych można wykorzystać z pożytkiem dla Uczelni oraz samych pomysłodawców rozwiązań.

Spotkanie trwało ponad cztery godziny i przyniosło przede wszystkim wzrost wiedzy wśród przedsiębiorców o możliwościach Wydziału, natomiast naukowcy dostali od firm konkretne tematy do rozwiązania. Wśród nich, najbardziej innowacyjnym, był pomysł nawiązania współpracy Wydziału z firmą Copernicus Computing, która świadczy usługi renderowania w swojej, największej w Polsce, farmie renderującej. Jeśli taka współpraca będzie po tym spotkaniu kontynuowana, będzie to całkowicie nieoczekiwane połączenie sił przedsiębiorców zajmujących się najnowocześniejszymi technologiami informatycznymi z naukowcami zajmującymi się sztuką i konserwacją różnych obiektów zabytkowych. Najistotniejsze, że udało się po raz kolejny doprowadzić do dyskusji nad formą współpracy, dogodną dla obu stron oraz, że udało się wzajemnie wyjaśnić znaczenie terminów, które, jak się okazało, zupełnie inaczej odbiera dyrektor muzeum i przedstawiciel firmy budowlano-konserwatorskiej. Wzajemne zrozumienie znaczenia terminologii występującej w codziennej pracy przedsiębiorcy i naukowca jest największym osiągnieciem tego typu spotkań, nie mówiąc oczywiście o korzyściach wynikających z przedstawienia oczekiwań wobec drugiej strony dialogu.