Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Spotkanie siódme 21 maja 2015 r.

21 maja 2015 r. odbyło się kolejne zorganizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK spotkanie nauka-biznes. Te cykliczne spotkania realizowane są na Uniwersytecie w ramach projektu Inkubator Innowacyjności, którego celem jest m.in. promocja osiągnięć naukowych oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Tym razem spotkanie odbyło się w Bydgoszczy i dotyczyło współpracy pracowników Collegium Medicum z przedsiębiorcami współtworzącymi Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej. W ramach wprowadzenia Dr Marcin Kilanowski (Dyrektor AIP UMK) przedstawił dotychczasowy dorobek naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który może posłużyć dla innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw. Z innowacyjnych badań prowadzonych na UMK – także na zamówienie – skorzystało już wiele firm, między innymi: TZMO, Optopol Technology, AccuPharma, Polpharma, Filofarm, Optiguard, Oculomedica, KselMed, Axfarm, Anwipharma czy Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku. Celem spotkania było nawiązanie współpracy przedsiębiorców będących członkami Klastra z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zajmującymi się badaniami o potencjale komercjalizacyjnym. W trakcie spotkania pracownicy naukowi o dużym dorobku naukowym reprezentowali Wydział Farmaceutyczny UMK, Wydział Lekarski UMK i Wydział Nauk o Zdrowiu UMK. Liczni przedsiębiorcy reprezentowali natomiast szpitale, uzdrowiska i sanatoria naszego regionu. Rezultatem spotkania było omówienie wzajemnych oczekiwań i możliwości współpracy w zakresie kardiologii, geriatrii oraz interakcji leków.

O klastrze Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej:
Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej założony został 1 lipca 2013 roku przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan. Klaster jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni publicznych i niepublicznych i innych zainteresowanych podmiotów działających zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra. Klaster działa na podstawie uchwalonego Regulaminu oraz umowy o współpracy pomiędzy Liderem Klastra a jego Członkami.
Celem Klastra jest promocja „turystyki medycznej i uzdrowiskowej w Polsce” oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim i innych regionach. Liderem Klastra jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan i jako Lider Klastra prowadzi obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową jego działalności.

Klaster realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację grup doradczych i pozyskiwanie wymaganych ekspertyz.
 • Współpracę z Ośrodkami Badawczo-Rozwojowymi w tym ICNT UMK i AIP UMK
 • Rozpowszechnianie wiedzy wśród Członków Klastra o istocie turystyki medycznej i uzdrowiskowej.
 • Prowadzenie trwałej edukacji na potrzeby Członków Klastra, w szczególności edukację menadżerską, marketingową, a także zawodową personelu pomocniczego.
 • Wymianę wiedzy i doświadczeń poprzez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych z branży medycznej i uzdrowiskowej.
 • Wspólne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych wystawach i targach branżowych.
 • Wspomaganie współpracy wszystkich Członków Klastra na płaszczyźnie intelektualnej i ekonomicznej.
 • Wspólne zdobywanie certyfikatów uprawniających prowadzenie działalności z zakresu turystyki medycznej i uzdrowiskowej.
 • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty dla Członków Klastra (projekty szkoleniowe, doradcze) oraz na funkcjonowanie Klastra.
 • Promocję uczestników Klastra w celu pozyskania nowych kontaktów handlowych, klientów zagranicznych.
 • Wspieranie działalności gospodarczej i aktywności ekonomicznej swoich Członków z uwzględnieniem ich charakteru i specjalizacji w celu poprawy ich konkurencyjności.
 • Występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji zainteresowanych działalnością Klastra z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw związanych z branżą turystyki medycznej i uzdrowiskowej i marką „turystyka medyczna i uzdrowiskowa” w regionie.
 • Tworzenie oferty wiązanej dla uczestników Klastra (np. połączenie usług szpitali specjalistycznych z uzdrowiskami).
 • Tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie swoim Członkom bazy danych w zakresie informacji handlowych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Realizację dla Członków Klastra analiz ekonomicznych, rynkowych, usług konsultingowych, informacji o trendach rynkowych, usług marketingowych.
 • Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działania pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra.
 • Prowadzenie bazy danych dotyczącej branży turystyki medycznej i uzdrowiskowej.
 • Wydawanie materiałów informacyjnych Klastra.