Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Wynalazki i technologie zakwalifikowane do komercjalizacji

W wyniku wnikliwej oceny przez Komitet Sterujący w składzie: Prorektor, prof. dr hab. Danuta Dziawgo (przewodnicząca), dr Marcin Kilanowski (dyrektor AIP UMK), dr Damian Walczak (wicedyrektor AIP UMK), mgr Tomasz Kompanowski (kierownik projektu), mgr Paweł Matlakiewicz (prezes CTT Spółka z o. o.), mgr Henryk Tomaszewski (Broker Innowacji), zakwalifikowano do udziału w projekcie następujące wynalazki:

1.”Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych, zwłaszcza do wytwarzania elektrod”

“Activated carbons with high nitrogene content and of high electric conductivity as well as  a method for the producing activated carbons particularly for the purpose of manufacuring electrodes”

dr hab.  Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK,  mgr Anna Ilnicka

2.”System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci”

“System supporting perceptual-cognitive development of  infants and babies”

Prof. dr hab. Włodzisław Duch, dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, prof. dr hab. Oleksandr Sokolov, dr Tomasz Komendziński, dr hab. Jacek Matulewski, dr inż. Dariusz Mikołajewski, mgr Michał Meina, dr Tomasz Piotrowski

3.”System kolekcjonowania, przetwarzania i analizy danych pomiarowych pochodzących z pomiarów elektrochemicznych wodnych roztworów zawartości związków pierwiastków biogennych”

“A system for collecting, processing and analysing measurement data from electro-chemical measurements of the contents of biogenic element compounds in water-based solutions”

mgr Paweł Rzymyszkiewicz

4.”Metoda optycznej stymulacji luminescencji z modulacją kształtu pasma stymulacji”

“A method of optically stimulated luminescence employing band shape modulation”

dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK