Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

WIP – Wiosna Innowacji i Przedsiębiorczości

Okres wykonywania: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Źródła finansowania: koszt ogólny – 547.936,00 złotych (90% – 493.142,00 ze środków MNiSW, 10% – środki własne partnerów)

Projekt realizowany w partnerstwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Lider projektu) z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici

Skrócony opis projektu:

W ramach projektu przeprowadzone będą:

– 84 godzinne szkolenia (w ośmiu blokach tematycznych) z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin off/spin out

– doradztwo indywidualne dla przyszłych przedsiębiorców (przepisów prawnych, podatków i biznesplanów)- trzech ekspertów będzie doradzać dwa razy w miesiącu po dwie godziny przez 18 miesięcy)

– “Forum Przedsiębiorczości Akademickiej” – dwie imprezy wystawiennicze (w maju 2011 i 2012 roku), podczas których zaprezentowane będą oferty Wydziałów UMK kierowane do biznesu oraz innowacyjne firmy wyrażające zainteresowanie współpracą z naukowcami w celu wdrożenia badań lub korzystania z możliwości wykonywania ekspertyz, pomiarów i usług analitycznych świadczonych przez UMK. “Forum” ma się stać miejscem  do nawiązania współpracy między biznesem i nauką

W wyniku realizacji projektu:

– powstanie baza ofert (usług analitycznych i badawczych oraz wyników badań możliwych do wdrożenia) Uniwersytetu dla gospodarki. Pośrednicy innowacji będą zbierać, w poszczególnych jednostkach wydziałowych, informacje o możliwych do wykonania badaniach, ekspertyzach i usługach).

– powstanie portal internetowy, pozwalający na wyszukiwanie odpowiednich rozwiązań wśród ofert prezentowanych przez Wydziały UMK

– zostaną ustawione kioski internetowe (5) w budynkach Uczelni, które będą prezentowały portal i jednocześnie promowały wszelkie usługi oferowane przez UMK dla świata zewnętrznego

– zostanie wykonana profesjonalna ocena potencjału rynkowego dla wynalazku wytypowanego przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (uznanego wstępnie za możliwy do komercjalizacji)