Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Biznes akademicki – kluczowy czynnik konkurencyjności gospodarki

Okres realizacji projektu: 07.09.2008 r. – 31.12.2009 r.

Całkowita wartość projektu: 997 464,09 PLN, w tym część UMK jako partnera: 210 027,50 PLN. Dofinansowanie z EFS: 847 844,47 PLN.

Priorytet: VIII. – Regionalne kadry gospodarki

Działanie: 8.2 – Transfer wiedzy

Poddziałanie: 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Opis projektu:

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Faber Consulting Sp. z o.o., UMK oraz Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici przy wsparciu merytorycznym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Łączy szereg form wsparcia: szkolenia, staże, sympozja naukowe, targi innowacyjności, czy wreszcie nawiązywanie kontaktów na linii UMK – przedsiębiorstwa w celu usprawnienia transferu innowacji.

Projekt ma wspierać rozwój przedsiębiorczości akademickiej na UMK, przede wszystkim zakładanie spółek typu spin off i spin out. Jako cel główny zakłada się zintensyfikowanie transferu wiedzy i technologii oraz tworzenie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorstwami służące wzrostowi konkurencyjności regionu.

Cele szczegółowe projektu:

– promocja idei przedsiębiorczości akademickiej i innowacji,

– podniesienie wiedzy studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych z zakresu
zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin out i spin off,

– nawiązywanie współpracy przedsiębiorstw z UMK, a co za tym idzie wykorzystanie wiedzy naukowej w praktyce biznesowej i dostosowywanie oferty edukacyjnej UMK do potrzeb przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.biznesakademicki.pl/

“Biznes akademicki – kluczowy czynnik konkurencyjności gospodarki” – to projekt kompleksowy, łączący szereg form wsparcia (szkolenia, staże, sympozja naukowe, targi innowacyjności, nawiązywanie kontaktów na linii UMK – przedsiębiorstwa w celu usprawnienia transferu innowacji). Realizowany jest w partnerstwie przez Faber Consulting Sp. z o.o., UMK oraz Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici przy wsparciu merytorycznym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN.

Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu wzmocnienie gospodarki na poziomie regionalnym i zmniejszenie skali problemów związanych ze słabą współpracą jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, niskim poziomem innowacyjności przedsiębiorstw, niewielkim stopniem wdrażania wyników badań B+R w gospodarce, niskim popytem na wyniki prac B+R w przedsiębiorstwach, niedostatkiem ofert uczelni skierowanych do sektora biznesowego w zakresie badań oraz pasywnym podejściem do komercjalizacji wyników badań naukowych.

Projekt ma wspierać rozwój przedsiębiorczości akademickiej na UMK, przede wszystkim zakładanie spółek typu spin off i spin out. Jako cel główny zakłada się zintensyfikowanie transferu wiedzy i technologii oraz tworzenie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorstwami służące wzrostowi konkurencyjności regionu. Ponadto projekt ma przyczynić się do promocji idei przedsiębiorczości akademickiej i innowacji, podniesienia wiedzy studentów, absolwentów i pracowników naukowych z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin out i spin off oraz nawiązywanie współpracy przedsiębiorstw z UMK, a co za tym idzie wykorzystanie wiedzy naukowej w praktyce biznesowej i dostosowywanie oferty edukacyjnej UMK do potrzeb przedsiębiorstw.

Swego rodzaju nowum w projekcie jest funkcjonowanie rzeczywistych pośredników innowacji, których zadaniem jest kojarzenie przedsiębiorców z regionu kujawsko-pomorskiego z naukowcami z UMK. Tylko bezpośredni kontakt na linii UMK-przedsiębiorstwa umożliwia powiązanie biznesu z nauką. Do tej pory wszystkie działania były dalece nieefektywne, co sprawiało, że gospodarka zarówno o zasięgu regionalnym jak i krajowym była mało konkurencyjna. Wielopłaszczyznowe podejście do problemu zwiększa szansę na zmianę tego stanu rzeczy.