Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Program Transferu Wiedzy NiP – Nauka i Praktyka

Kluczowym wyzwaniem projektu jest rozwiązanie problemu niedostatecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (mikro, małymi i średnimi) z województwa kujawsko – pomorskiego a sferą nauki oraz kształtowanie kierunków badawczych pracowników naukowych tak, by odpowiadały one na zapotrzebowanie gospodarki regionu.

Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój do końca czerwca 2012 roku 30 partnerstw gospodarczo – naukowych na obszarze woj. kujawsko – pomorskiego. Pomoże to 30 przedsiębiorstwom z naszego województwa w pozyskaniu kontaktów w zakresie wsparcia naukowo – badawczego, zaangażuje 30 pracowników naukowych z regionu w problematykę praktycznych aspektów działalności lokalnych przedsiębiorstw, wpłynie na poprawę systemu komunikacji pomiędzy sferą przedsiębiorstw a sferą nauki oraz pomoże ukierunkować badania naukowe pracowników naukowych na praktyczne potrzeby przedsiębiorstw z województwa kujawsko – pomorskiego. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pracowników naukowych z regionu, chętnych do nawiązanie partnerstwa gospodarczo – naukowego w formie 120 godzinnego stażu pracownika naukowego w jednym z przedsiębiorstw z naszego regionu w terminie od stycznia 2011 do kwietnia 2012 roku.

Podstawową formą rekrutacji stażystów będą indywidualne rozmowy z pracownikami naukowymi i kadrą kierowniczą przedsiębiorstw. Stażyści będą kwalifikowani na podstawie płci (18 z 30 staży przewidzianych jest dla kobiet), wieku (15 z 30 staży przewidzianych jest dla osób poniżej 35 roku życia) oraz dziedziny badań naukowych. Adresowanie części projektu do tej grupy wiekowej ma na celu kształtowanie kierunków badawczych w oparciu o praktyczne doświadczenia nabyte podczas stażu, tak by przyszła praca naukowa miała wymiar praktyczny i odpowiadała zapotrzebowaniu przedsiębiorstw w województwie. Preferowani będą pracownicy z kierunków uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa.

Każdy ze stażystów będzie miał swojego opiekuna w miejscu odbywania stażu, który będzie określał zakres tematyczny, formę zajęć stażysty i będzie odpowiadał za prawidłowy przebieg stażu. Zarówno stażysta, jak i jego opiekun, będą otrzymywać wynagrodzenie za prowadzone działania, przy czym stażystom będą dodatkowo zwracane koszty dojazdów do miejsca stażu.

Projekt zakłada również realizację dodatkowych 5 staży (staż-PLUS) dla stażystów, którzy odbyli staż w ramach projektu, ale z uwagi na potrzebę dokładniejszej analizy oczekiwań przedsiębiorstwa w zakresie działalności innowacyjnej chcieliby odbyć następne 120 godzin stażu w tym przedsiębiorstwie. Podstawą realizacji stażu-PLUS będzie umotywowany wniosek stażysty poparty przez przedsiębiorstwo. Ostatecznego wyboru dokona komisja rekrutacyjna w oparciu o rezultaty dotychczasowych staży oraz planowane działania. Staż-PLUS będzie realizowany w terminie od stycznia do maja 2012 roku.

Każdy stażysta będzie zobowiązany do napisania artykułu dotyczącego transferu wiedzy, własnych doświadczeń (wniosków) nabytych podczas stażu, funkcjonowania przedsiębiorstwa bądź obszaru działalności przedsiębiorstwa. Wszystkie artykuły zostaną opublikowane w formie elektronicznej i książkowej. Dla autorów zgłoszonych artykułów przewidziane jest wynagrodzenie.