Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

SPIN – Spójność Przedsiębiorczości i Nauki

Projekt realizowany w partnerstwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Lider projektu) z firmą Neuca S. A.

Okres wykonywania: od 1 czerwca 2010 r. do 29 grudnia 2011 r.
Źródła finansowania: koszt ogólny – 729.977,00 złotych

Projekt „SPIN – Spójność Przedsiębiorczości i Nauki” powstał w odpowiedzi na konieczność przeprowadzenia głębokich zmian w dziedzinie nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego, narzuconych przez procesy globalizacyjne, dynamiczne zmiany ekonomiczno-społeczne oraz dominację gospodarki opartej na wiedzy. Powszechnym kierunkiem rozwoju instytucji naukowych i edukacyjnych w wielu krajach i regionach staje się bowiem szerokie otwarcie na współpracę z biznesem oraz stymulowanie zdolności przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Dotychczasowy model szkoły wyższej, oparty na edukacji i badaniach naukowych, został zatem poszerzony o przygotowanie do przedsiębiorczości, rozumianej jako kształtowanie aktywnych zachowań umożliwiających samodzielne działanie na rynku. Wyzwaniem dla szkół wyższych, oprócz tradycyjnych funkcji edukacyjnych i naukowo-badawczych, staje się tym samym:

– kształtowanie wśród studentów i pracowników postaw otwartych na przedsiębiorczość i samozatrudnienie,

– rozwijanie wiedzy oraz rozwiązań technologicznych i organizacyjnych odpowiadających potrzebom rynku oraz małych i średnich firm.

Naszym głównym celem jest zainicjowanie rozwoju systemu współpracy gospodarki i nauki w regionie kujawsko-pomorskim poprzez:

– wzmocnienie potencjału środowiska akademickiego w zakresie zakładania firm typu spin-out i spin-off,

– wypromowanie idei przedsiębiorczości akademickiej i zalet współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem przedsiębiorców na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,

– usprawnienie procesu wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem przedsiębiorców na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,

– wypromowanie w środowisku przedsiębiorców korzyści płynących z podejmowania działań innowacyjnych, odpowiednich do zmian zachodzących na rynku.

Nasz projekt jest skierowany do:

– przedstawicieli środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studenci ostatnich dwóch lat studiów, doktoranci, absolwenci do 12 miesięcy od ukończenia studiów oraz pracownicy naukowi zamieszkujący w województwie kujawsko – pomorskim),

– pracowników przedsiębiorstwa NEUCA S.A. (pracownicy przedsiębiorstwa, tj. osoby pełnoletnie zatrudnione w przedsiębiorstwie na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, zamieszkali w województwie kujawsko – pomorskim.

REKLAMA prasowa projektu

SPIN – plakaty