Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

INNOREG – Stypendia dla Doktorantów – Innowacje dla Regionu

Okres realizacji: od 1 września 2005 r. do 29 grudnia 2006 r.

Źródła finansowania: środki publiczne ogółem- 419.500,00 PLN,

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Skrócony opis projektu:

Projekt INNOREG wspomógł grupę 20 absolwentów UMK, kontynuujących naukę na studiach doktoranckich, na wydziałach nauk ścisłych o specjalnościach obejmujących zastosowania metod informatycznych, elektronikę i automatykę przemysłową, ekologię, biotechnologię i chemię. Tematyka prac doktorskich była powiązana ze strategią wzrostu innowacyjności naszego regionu poprzez dostarczanie gospodarce nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Pomoc stypendialna przeznaczona została na refundację części kosztów związanych z pracą naukową lub/i w formie grantów na realizację studiów doktoranckich.

Potencjalnymi ostatecznymi beneficjentami projektu są najlepsi absolwenci UMK, kontynuujący naukę na studiach doktoranckich na kierunkach ścisłych, tj. matematyki, chemii, fizyki i biologii, których tematyka prac ma związek z zapotrzebowaniem na innowacje w regionie. Wybór beneficjentów uzasadniony będzie nie tylko osiąganymi przez nich wynikami studiów i dotychczasowym postępem prac, ale również przydatnością tematyki badawczej dla potrzeb regionu i preferencjami Unii Europejskiej, a w szczególności rozwojem społeczeństwa informacyjnego, ochroną środowiska naturalnego i wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw naszego regionu na otwartym rynku unijnym poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Ponieważ wydziały zgłosiły najlepszych absolwentów, wszyscy ukończyli studia doktoranckie z powodzeniem, a ich prace są na najwyższym poziomie, zakładamy, że spośród 20 stypendystów przynajmniej połowa znajdzie zatrudnienie w firmach naszego regionu, a z drugiej połowy kilkoro zostanie pracownikami uczelni, kontynuując tematykę swoich prac badawczych, a kilkoro z nich zapewne rozpocznie własną działalność gospodarczą.

Dodatkowe stypendia stanowiły zachętę, aby dokładniej przyjrzeć się firmom naszego regionu, rozeznać ich potrzeby innowacyjne i dostosować tematykę prac badawczych do tych potrzeb. Dla przedsiębiorców wyspecjalizowani fachowcy będą stanowili wysokiej klasy kadrę dla rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu jego konkurencyjności na otwartym rynku unijnym.

Zbadanie powyższych rezultatów powierzone zostanie grupie studentów socjologii, którzy mają już doświadczenie w tego typu badaniach. Rekrutacja będzie przeprowadzana na wydziałach poprzez wytypowanie doktorantów osiągających najlepsze rezultaty prac badawczych, biorąc pod uwagę ich potencjalne wykorzystanie w gospodarce naszego regionu. Po wstępnej selekcji kandydatów na wydziałach, ostatecznego wyboru dokona Komisja Uczelniana z Jego Magnificencją Rektorem UMK na czele, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności firmy, z którymi uniwersytet już współpracuje na podstawie wcześniej zawartych umów. Sami beneficjenci również będą wskazywać przedsiębiorstwa lub instytucje, które mogłyby wykorzystać ich prace. “Twardym” rezultatem projektu będzie zatrudnienie doktorantów objętych niniejszym systemem stypendialnym w firmach naszego regionu bądźŸna uczelni. Część z nich podejmie wyzwanie prowadzenia działalności gospodarczej na własną rękę. Sprzyjać temu będzie możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w powołanym w Toruniu Centrum Transferu Technologii. Niektóre z rozwiązań technologicznych powstałych w trakcie studiów doktoranckich mogą zostać opatentowane i być przedmiotem sprzedaży licencji. “Miękkim” rezultatem projektu będzie wzrost œświadomości w kręgu doktorantów opłacalności zajmowania się tematami prac badawczych, które mogą być potencjalnie wykorzystane w gospodarce naszego regionu. Tematyka prac badawczych doktorantów objętych projektem zostanie rozesłana do firm naszego regionu, co pozwoli wyłonić firmy zainteresowane realizacją danego tematu. W ślad za tym może zostać podpisane porozumienie, w wyniku którego będzie zagwarantowane przyszłe zatrudnienie doktoranta w firmie. O sukcesie projektu będą decydować takie czynniki jak:- liczba doktorantów, którzy znajdą zatrudnienie w firmach naszego regionu lub na uczelni, – liczba wdrożeń,- liczba patentów. Po zakończeniu projektu uczelnia będzie utrzymywać kontakt z doktorantami, przesyłajšc im do wypełnienia ankiety z pytaniami o ich osišgnięcia w miejscu pracy. Projekt powinien być kontynuowany w stosunku do kolejnych generacji doktorantów i nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby tak nie było. System wsparcia unijnego dla doktorantów kierunków ścisłych powinien być na stałe wpisany w praktykę uczelni, aby kolejne generacje doktorantów wiedziały, że mogą na to liczyć i opłaca się podejmować tematy, które znajdą zastosowanie w praktyce gospodarczej. Zarządzaniem projektem będzie się zajmował koordynator projektu wyznaczony przez Rektora UMK i działający na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora. Koordynator będzie współpracował z Komisją Uczelnianą do spraw Stypendiów, Kwesturą i dziekanami poszczególnych wydziałów. Realizacja projektu nie wymaga specjalnego zaplecza technicznego, będzie oparta o strukturę i zasoby ludzkie istniejące na UMK, w szczególności osoby z Kwestury dedykowane do obsługi finansowej projektu. Koordynator projektu będzie również osobą wcześniej zatrudnioną na UMK, której będą przypisane dodatkowe obowiązki. Doktoranci będš mogli zgłaszać się w sprawach dotyczšcych stypendiów bezpoœrednio do koordynatora projektu w wyznaczonym przez Dyrekcję Administracyjną uczelni miejscu. Uczelnia wyższa jest jednostką, w której obsługa systemu stypendialnego realizowana jest od zawsze. Jedyną różnicę będzie stanowi柼ródło finansowania, tj. fundusz unijny, w powiązaniu ze specyfiką monitorowania i raportowania tego typu projektów. Każdy z doktorantów ma opiekuna naukowego, który na bieżąco kontroluje przebieg i postęp prac badawczych, dokonując okresowej oceny i stopnia zaawansowania. Niezależnie od tego stypendysta będzie przedstawiał kwartalne raporty z pracy badawczej przedstawiając w nich zarówno postęp jak i zaistniałe trudności oraz potrzeby. Projekt obejmie swym zasięgiem te firmy i instytucje naszego regionu, które będą chciały wejść na drogę innowacyjności, zgodnie ze strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i zgodnie z zasadą wzrostu konkurencyjności, poprzez zatrudnienie doktoranta określonej specjalizacji i/lub wdrożenie rozwiązania opracowanego przez naszego doktoranta. Zatem w pierwszej kolejności rezultaty projektu przenikną do firm naszego regionu, ale rozszerzenie zasięgu projektu jest możliwe. Uczelnia będzie również w kontakcie z tymi przedsiębiorcami, którzy zatrudnią naszych absolwentów studiów doktoranckich, w szczególności z tymi firmami, które już współpracują z naszymi doktorantami tj. f-my OPTOPOL, Archimedes, OBRUSN, Apator. Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne będą oznaczone poprzez umieszczenie na nich: logo UE, logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiajšcego wkład Unii (EFS) i wkład Budżetu Państwa. Fakt udzielania pomocy stypendialnej naszym doktorantom ze środków Unii Europejskiej będzie miał swoje odzwierciedlenie nie tylko u nich samych, jak i ich rodzin, ale również w postaci informacji na stronie internetowej UMK, a także na wydziałowych tablicach ogłoszeń, jak również w kwartalniku RIS, Głosie Uczelni i w publikacjach doktorantów oraz w mediach publicznych w miarę rozwijania się projektu.