Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Kto jest pomocny na UMK?

1. AIP UMK
AIP UMK funkcjonuje w Uczelni od 2008 roku i jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, podległą Rektorowi, wykonującą zadania doradcze i usługowe. Szkoli i kształci, wspiera komercjalizację badań naukowych oraz promuje potencjał naukowy Uniwersytetu.

Podobnie jak inne inkubatory akademickie, stanowi przedłużenie procesu dydaktycznego poprzez edukację przedsiębiorczości oraz wspieranie komercjalizacji nowych produktów i technologii będących efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na uczelni. Proces inkubacji jest dwufazowy i obejmuje:

  • fazę preinkubacji tj. szkolenie przyszłego przedsiębiorcy i opracowanie modelu rozwoju jego biznesu,
  • fazę inkubacji tj. planowanie przedsięwzięcia, przygotowanie biznesplanu i/lub studium wykonalności, poszukiwanie źródeł finansowania, opracowanie strategii sprzedaży, tworzenie zespołu, ochronę praw własności intelektualnej.

Faza preinkubacji trwa maks. 2 lata, faza inkubacji do 3 lat. Po tym okresie utworzona firma musi się usamodzielnić. W fazie preinkubacji młody przedsiębiorca wywodzący się ze środowiska naszej uczelni może liczyć na:

  • udział w bezpłatnych szkoleniach,
  • wsparcie eksperckie, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej,
  • informację o źródłach finansowania,
  • korzystanie w miarę możliwości ze sprzętu i miejsca na wydziale, na którym studiuje lub pracuje.

W fazie inkubacji AIP UMK oferuje młodemu przedsiębiorcy po kosztach własnych uczelni możliwość wynajmu powierzchni biurowej, dostępu do mediów, Internetu, warsztatów, laboratoriów, obsługę finansowo-księgową, obsługę prawną, możliwość promocji na stronie internetowej uczelni oraz na terenie uczelni.

AIP UMK nie udziela osobowości prawnej, osoba planująca założyć własny biznes powinna założyć firmę na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zespół AIP UMK wspiera działania mające pomóc w stworzeniu przedsiębiorstwa optymalnie do możliwości i rodzaju prowadzonej pracy badawczej lub usługowej (dotyczy to np. formy prawnej prowadzonej działalności).

adres:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK

ul. Gagarina 13 (Biblioteka Uniwersytecka, pokój 100)

87-100 Toruń

tel. (56) 611 26 40

email: aip@umk.pl

2. CTT UMK

Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której głównym zadaniem jest komercjalizowanie wiedzy gromadzonej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Obecna działalność CTT UMK Sp. z o.o. jest wynikiem realizacji projektu pt. “Uruchomienie i rozwój działalności Centrum Transferu Technologii UMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Projekt powołania na naszej uczelni spółki celowej komercjalizującej wiedzę znalazł się wśród laureatów I Konkursu “SPIN-TECH”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem CTT UMK Sp. z o.o. jest wdrażanie technologii, wynalazków i rozwiązań opracowywanych na naszej uczelni, a także pomoc ich twórcom w procesie komercjalizacji. Docelowo CTT UMK Sp. z o.o. działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której stuprocentowy udział posiada Uniwersytet. CTT UMK Sp. z o.o. będzie także powoływać dalsze spółki spin-off w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć komercjalizacyjnych. W ramach projektu planuje się przeprowadzić minimum dwa przykłady znaczącego transferu technologii do gospodarki.

Dzięki projektowi naukowcy UMK z Torunia oraz z Collegium Medicum UMK będą mogli skomercjalizować wyniki swoich badań m.in. poprzez zakładanie spółek spin-off oraz rozwijanie kontaktów z partnerami gospodarczymi, mającymi potencjał do wejścia w skład określonych konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Najbliższe działania:

„Najbliższe działania Centrum skupiać się będą na kilku zadaniach. Pierwsze z nich to pozyskiwanie partnerów gospodarczych, zainteresowanych kupnem licencji na zgłoszenia patentowe autorstwa pracowników naukowych naszego uniwersytetu. Dzięki ścisłej współpracy z nowym rzecznikiem patentowym, zgłoszenia posiadające potencjał komercyjny będą przedmiotem działań spółki już od momentu opracowywania treści samego zastrzeżenia patentowego. Centrum Transferu Technologii UMK będzie miało również możliwość opłacania tych zgłoszeń – dokonywanych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – ze środków finansowych pochodzących z drugiego etapu realizowanego projektu w Programie SPIN-TECH.

Drugie zadanie stojące przed CTT UMK to tworzenie, wraz z innymi podmiotami gospodarczymi i inwestorami, nowych spółek kapitałowych. Celem tych spółek córek będzie inicjowanie działalności innowacyjnej w oparciu o zasoby wiedzy społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Dla takich właśnie działań są dziś nader korzystne okoliczności. W wyniku rozstrzygniętych konkursów w działaniu 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w pierwszej połowie 2014 r. rozpoczną działalność 33 fundusze kapitałowe, dysponujące łączną kwotą blisko 300 milionów złotych, przeznaczonych na zakładanie spółek typu spin-off. W naszym województwie powstały cztery takie fundusze, mające do podziału 35 milionów złotych. Dodatkowo UMK jest partnerem merytorycznym funduszu kapitałowego Centrum Biotechnologii sp. z o.o. w Złotnikach k. Poznania, dysponującego kwotą ponad sześciu milionów złotych z przeznaczeniem na inwestowanie w nowe spółki innowacyjne.

Dofinansowanie z ww. funduszy nie może przekroczyć kwoty 800 tysięcy złotych na jedną spółkę (to górny próg dopuszczalnej pomocy publicznej). W zamian za finansowe wsparcie, fundusz kapitałowy może otrzymać maksymalnie 49 procent udziałów w danej spółce. Pozostałe udziały będą mogły być rozdzielone pomiędzy Centrum Transferu Technologii UMK, inne przedsiębiorstwa, a także członków naszej społeczności akademickiej, angażujących się osobiście lub finansowo w realizację danego przedsięwzięcia biznesowego.

Kolejne zadanie powstałego Centrum związane jest bezpośrednio z przedsiębiorstwami naszego regionu. W odpowiedzi na uruchomienie w nim – przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego SA i Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji sp. z o.o. – Funduszu Powiązań Kooperacyjnych planujemy podjąć próbę zawiązania inicjatyw klastrowych w kilku obszarach rynkowych: 1. biotechnologia i farmacja, 2. edukacja i usługi społeczne, 3. energetyka i odnawialne źródła energii, 4. IT i przemysł kreatywny, 5. odzyskiwanie energii z odpadów, 6. polimery, 7. przetwórstwo żywności, 8. wysokie technologie i przemysł kosmiczny. Do współpracy w wymienionych obszarach zaproszonych zostanie ponad 120 przedsiębiorstw z naszego regionu, posiadających odpowiedni potencjał do podejmowania działań badawczo-rozwojowych w powiązaniu klastrowym z naszym uniwersytetem.“

Za: Głos Uczelni – (Rok XXIII (XXXIX), nr 2 (336), luty 2014)

Technologie, w których CTT poszukuje partnerów do komercjalizacji:

– sposób wytwarzania polifenoli;

– biokompatybilne powłoki na implanty stomatologiczne;

– nowe kolumny kapilarne do mikrochromatografii;

– nowe karboksylanowe związki miedzi (II) z tertbutyloaminą;

– urządzenie do badania optycznych właściwości zawiesiny czerwonych krwinek w osoczu lub innym roztworze;

– sposób wytwarzania polimerów nadrukowanych cząsteczkowo środkami wybuchowymi;

– sposób otrzymywania koncentratu nieorganicznego o wysokiej zawartości cynku.

adres:

CTT UMK Sp. z o.o.

Prezes

mgr Paweł Matlakiewicz

ul. Gagarina 5, pok.nr 102.

87-100 Toruń

tel. 56 611 20 87

email: ctt.umk@gmail.com

email: matlakiewicz@umk.pl

www: http://www.ctt.umk.pl/

 

mgr Rafał Michalski

ul. M. Curie Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-91

e-mail: rafal.michalski@cm.umk.pl

3. Broker Innowacyjności Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Zadaniem Brokera Innowacji jest zachęcanie naukowców do komercjalizacji swoich prac oraz współpracy z biznesem. Polega to m.in. na inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, zakładania spółek typu spin-off oraz zawierania umów licencyjnych.

Powołanie Brokera Innowacji na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK było inicjatywą Dziekana oraz Rady Wydziału.

Broker innowacji stanowi ogniwo pośrednie pomiędzy AIP UMK, który wspiera, doradza i kształci w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej (np. poprzez organizację szkoleń, czy konkursów na biznesplan), a Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o., gdzie wybrany pomysł biznesowy może znaleźć sfinalizowanie w postaci założonej spółki-córki.

adres:

Broker Innowacji Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

dr Anna Szkulmowska

ul. Grudziądzka 5

87-100 Toruń

Tel. (56) 611 3246

e-mail: Anna.Szkulmowska@fizyka.umk.pl

Dr Anna Szkulmowska – Broker Innowacji o sobie:

“Jestem fizykiem i zajmuję się komercjalizowaniem wyników badań naukowych. Obecnie pracuję dla AM2M Sp. z o.o. sp. k., spółki R&D, którą założyłam z kolegami z Zespołu Optycznego Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją karierę zawodową wiążę właśnie z prowadzeniem działań na styku nauki i biznesu. Należę do Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

Głównym obszarem mojego zainteresowania naukowego jest tomografia optyczna SOCT (ang. Spectral Optical Coherence Tomography), a w szczególności jej zastosowania w diagnostyce medycznej. W laboratorium zajmowałam się projektowaniem i budowaniem układów optycznych i optomechanicznych. Naszym największym sukcesem była budowa tomografu do zastosowań okulistycznych, którego ostateczna wersja, była na tyle dopracowana, że na jego podstawie zaledwie w kilka miesięcy został zbudowany pierwszy na świecie komercyjny tomograf SOCT (SOCT Copernicus, OPTOPOL Technology SA, Zawiercie).

Założyłam i z sukcesem prowadziłam również Fundację Aleksandra Jabłońskiego, statutowo wspierającą Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.”

Cytowane za: http://anna.szkulmowska.pl/

Dyżur:

Środa godz.10-12

Czwartki godz.16-18

 

4. Komisja ds. Ochrony własności intelektualnej

Do kompetencji Komisji należy:

– proponowanie Rektorowi rozstrzygnięć przewidzianych w regulaminie,

– tworzenie regulaminów wewnętrznych dotyczących spraw z zakresu jej kompetencji,

– proponowanie rozstrzygnięć Rektorowi dotyczących ewentualnych konfliktów interesów powstałych podczas zarządzania własnością intelektualną UMK, w tym przy tworzeniu spółek spin-off,

– dokonywanie przeglądu regulacji wyznaczonej regulaminem oraz proponowanie Rektorowi poprawek do regulaminu,

– wyrażanie opinii dotyczących polityki UMK w sprawach związanych z ochroną i komercjalizacją dóbr intelektualnych i przedstawianie jej Rektorowi,

– podejmowanie innych czynności w stosunku do dóbr intelektualnych, które są lub mogą być przedmiotem praw UMK, na polecenie Rektora.

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Rektora.

adres:

Biuro Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11

87-100 Toruń

5. Rada ds. Innowacji i Wdrożeń

Rada jest organem doradczym JM Rektora powołanym Zarządzeniem Rektora UMK nr 49 z dnia 28 marca 2014.  Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie, wspieranie i inicjowanie działań Uniwersytetu w zakresie uczelnianej polityki, programów i strategii ochrony, komercjalizacji dóbr intelektualnych oraz uczelnianej polityki, programów i strategii innowacyjnego rozwoju, a także doradzanie organom Uniwersytetu w tych sprawach.

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biuro Rektora.

adres:

Biuro Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11

87-100 Toruń

6. Rzecznik Patentowy UMK

 Rzecznik patentowy świadczy pomoc w sprawach własności przemysłowej, przez co rozumie się: uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną. Pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym. Pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym.

adres:

Rzecznik Patentowy UMK

ul. Gagarina 5,

87-100 Toruń

mgr inż. Grzegorz Ćwikliński

pok.: 115 (I piętro)

tel.: 56 611-482856 611-4828

e-mail: rzecznikpatentowy@umk.pl

e-mail: Grzegorz.Cwiklinski@umk.pl

Dyżury:

wtorek: 11.00 – 16.00

piątek: 9.00 – 14.00