Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej

Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona na wsi lub zajmuje się produkcją rolną również można starać się o dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W latach 2014 – 2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i komercjalizację ich wyników, kluczowe połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację kraju czy wyłączenie społeczne i aktywizacje zawodową.

Największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, oprócz wspierania przedsiębiorstw, przygotowuje także konkursy. Będą one sukcesywnie ogłaszane wraz z akceptacją kolejnych programów. Pierwsze konkursy zostały już ogłoszone. Informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Komisja Europejska pod koniec 2014 przyjęła 5 krajowych programów operacyjnych:

 1. Program Infrastruktura i Środowisko
 2. Program Polska Cyfrowa
 3. Program Wiedza Edukacja Rozwój
 4. Program Polska Wschodnia
 5. Program Pomoc Techniczna

Krajowy Program Inteligentny Rozwój oraz 9 Regionalnych Programów Operacyjnych oczekują na decyzję.

W perspektywie finansowania 2014 – 2020 pomoc regionalna będzie jednym z podstawowych rodzajów pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Jej głównym celem jest pobudzenie rozwoju gospodarczego. Pomoc przybiera tu różne formy – od bezpośrednich dotacji, przez zwrotne instrumenty finansowe, aż po zwolnienia podatkowe, np. w obrębie specjalnych stref ekonomicznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Za wdrażanie Programu odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Łączne finansowanie ze środków europejskich wyniesie 1 903 540 287 euro z czego około 72% (1 368 083 592 euro)pochodzić będzie z EFRR i ok. 28% (535 456 695 euro)z EFS.

Program składa się z 12 osi priorytetowych:

 • Oś priorytetowa 1. „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”

Projekty z zakresu infrastruktury badań i innowacji oraz inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje muszą być zgodne z regionalną strategią inteligentnych specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Natomiast projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie nowych modeli biznesowych, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług oraz profesjonalizację instytucji otoczenia biznesu uzyskają preferencje jeśli będą zgodne z regionalną strategią inteligentnych specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego.

–  Priorytet inwestycyjny Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji:

–  Priorytet inwestycyjny Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

–  Priorytet inwestycyjny Promowanie przedsiębiorczości

–  Priorytet inwestycyjny Nowe modele biznesowe

–  Priorytet inwestycyjny

 • Oś priorytetowa 2. „Cyfrowy region”

–  Priorytet inwestycyjny Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

 • Oś priorytetowa 3. „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”

–  Priorytet inwestycyjny

–  Pozyskiwanie energii z OZE

–  Priorytet inwestycyjny Efektywność energetyczna przedsiębiorstw

–  Priorytet inwestycyjny Modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budownictwie publicznym

–  Priorytet inwestycyjny Niskoemisyjny transport publiczny i plany gospodarki niskoemisyjnej

 • Oś priorytetowa 4 „Region przyjazny środowisku”

–  Priorytet inwestycyjny Zmiany klimatyczne, ratownictwo

–  Priorytet inwestycyjny Gospodarka odpadami
–  Priorytet inwestycyjny Gospodarka wodno-ściekowa

–  Priorytet inwestycyjny Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

–  Priorytet inwestycyjny Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych

 • Oś priorytetowa 5 „Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu”

–  Priorytet inwestycyjny Infrastruktura drogowa

–  Priorytet inwestycyjny Infrastruktura transportu kolejowego

 • Oś priorytetowa 6. „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry – EFRR”

–  Priorytet inwestycyjny Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

–  Priorytet inwestycyjny Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

–  Priorytet inwestycyjny Infrastruktura dla rozwoju innowacyjnej edukacji.

 • Oś priorytetowa 7. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”

–  Priorytet inwestycyjny Lokalne strategie rozwoju

 • Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”

–  Priorytet inwestycyjny Dostęp do zatrudnienia

–  Priorytet inwestycyjny Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

–  Priorytet inwestycyjny Równouprawnienie płci, godzenie życia zawodowego i prywatnego

–  Priorytet inwestycyjny Przystosowanie pracowników i przedsiębiorstw do zmian

–  Priorytet inwestycyjny Aktywne i zdrowe starzenie się

 • Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”

–  Priorytet inwestycyjny Aktywna integracja

–  Priorytet inwestycyjny Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

–  Priorytet inwestycyjny Rozwój ekonomii społecznej

 • Oś priorytetowa 10 „ Innowacyjna edukacja”

–  Priorytet inwestycyjny Dostęp do edukacji

–  Priorytet inwestycyjny Kształcenie przez całe życie

–  Priorytet inwestycyjny Kształcenie zawodowe

 • Oś priorytetowa 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”

–  Priorytet inwestycyjny Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność:

 • Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna

Wsparcie instytucjonalne gwarantujące skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu, wsparcie obsługi kluczowych procesów systemu wdrażania Programu, wzmocnienie kompetencji potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu, działania informacyjne i promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców regionu na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu, a także odnośnie celów i korzyści wynikających z wdrażania Programu.

Warunkowość ex-ante

Rozpoczęcie realizacji Programu uzależnione jest od spełnienia wymogów warunkowości ex-ante , tj. zapewnienia określonych warunków wyjściowych umożliwiających efektywne korzystanie z funduszy Unii Europejskiej. Niespełnienie określonych warunków uniemożliwia wydatkowanie środków w ramach RPO.

Warunki ex-ante dotyczą zarówno kwestii ogólnych (zapobieganie dyskryminacji, równouprawnienie płci, niepełnosprawność, zamówieni a publiczne, pomoc państwa, prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu), które odnoszą się do całokształtu interwencji w ramach funduszy unijnych oraz zagadnień tematycznych związanych z konkretnymi obszarami wspieranymi w ramach Programu.

Źródło i szczegółowe informacje znajdują się  na stronie Województwa w zakładce „Regionalny Program Operacyjny”.

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2014 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

 • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 • Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.

Źródło i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce „Pomoc unijna i krajowa”.