Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Dotacje z urzędu pracy

Urzędy Pracy oferują osobom mającym status bezrobotnego dofinansowanie  na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w formie bezzwrotnego wsparcia  w wysokości 6 -krotności przeciętnego wynagrodzenia, tj. w 2018 r. kwota ok. 24 tys. zł. Pozyskanej dotacji nie trzeba zwracać, pod warunkiem, że nowoutworzona  firma będzie prowadzona przez okres 12 miesięcy, a środki wydatkowane będą zgodnie z zawartą umową.

Z UP przedsiębiorca może także uzyskać środki na  dofinansowanie  nowego stanowiska pracy, również  w postaci bezzwrotnego wsparcia w wysokości ok. 24 tys. zł. Taka pomoc finansowa ma zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania nowych pracowników na umowę o pracę. Po otrzymaniu dofinansowania stanowisko pracy musi być utrzymane przez 2 lata. Otrzymanej dotacji nie trzeba zwracać, jeśli środki pieniężne będą wydatkowane zgodnie z zawartą umową.

Przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę – pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

Źródło i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Pracy.