Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KontaktWileńska 4 (ICNT)
tel.: +48 56 611 26 40
+48 56 611 26 41
+48 56 665 60 35
e-mail: aip@umk.pl

Jak zarejestrować firmę

 1. Przed rozpoczęciem procedury zgłoszenia należy pomyśleć o formie opodatkowania, należy bowiem ją wybrać na początkowych etapach rejestracji. Obecnie, z pewnymi ograniczeniami, można dokonać zgłoszenia czterech form opodatkowania: rozliczenie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany.

2. Rejestrując działalność należy pamiętać również o określeniu przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). PKD zawiera odpowiednio sklasyfikowany spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Wyboru działalności dokonuje się przez wpisanie określonych numerów PKD we wniosku CEIDG-1.

3. Złożenie wniosku CEIDG-1 (jednocześnie zgłaszając działalność do urzędu statystycznego, który nadaje numer REGON; do urzędu skarbowego, który nadaje NIP; wybierając formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych; zgłaszająca płatnika składek do ZUS-u).

3a.Przez Internet do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3b. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można złożyć również bezpośrednio w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy

3c. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy; podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

4. Należy dopełnić formalności związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym swoich pracowników w ZUS (do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności podanej we wniosku CEIDG).

5. Należy również udać się do banku celem założenia konta firmowego, a po jego założeniu należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą formularza CEIDG-1.

6. Jeżeli w firmie jest zatrudniony chociaż jeden pracownik należy pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.

7. Jeżeli będzie to opłacalne z punktu widzenia prowadzonej działalności można dokonać zgłoszenia i zostać płatnikiem podatku od towarów i usług. Zgłoszenie to należy złożyć w Urzędzie Skarbowym na druku VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług). Często podmiot nie ma wyboru i jest zobligowany, przepisami podatkowymi, do konieczności złożenia takiego zgłoszenia i opłacania podatku VAT.