Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Potrzebnych koncesjach, licencjach, zezwoleniach, zgodach

Niestety nie każdą działalność gospodarczą można tak od razu rozpocząć bazując tylko na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Legalne podejmowanie i wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej jest możliwe dopiero po uzyskaniu koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia, licencji albo zgody. Czasem trzeba też wykazać się posiadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych. Należy przy tym także pamiętać o legalnych oprogramowaniach.

Koncesja

Koncesję musimy mieć by zgodnie z prawem prowadzić m.in. takie rodzaje działalności gospodarczej:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż,
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią,
 • ochrona osób i mienia,
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
 • przewozy lotnicze.

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Nie można rozpocząć i prowadzić bez wpisu do rejestru działalności regulowanej m.in. takich rodzajów działalności jak:

 • organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych,
 • świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP i polowania za granicą,
 • świadczenie usług w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie RP, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej,
 • konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
 • obrót materiałem siewnym,
 • wyrób lub rozlew napojów spirytusowych,
 • wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich,
 • wyrób, oczyszczanie, skażania, odwadnianie alkoholu etylowego lub wytwarzanie wyrobów tytoniowych,
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,
 • kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
 • kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
 • prowadzenie indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej i grupowej, praktyki pielęgniarek i położnych,
 • prowadzenie grupowej praktyki lekarskiej,
 • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów, prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców lub prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy,
 • prowadzenie pracowni psychologicznej,
 • prowadzenie działalności kantorowej,
 • prowadzenie usług detektywistycznych,
 • organizowanie wyścigów konnych,
 • prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

Odpowiedniego zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • sprzedaży napojów alkoholowych ( Na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zezwolenia wydawane są w Urzędach miast i gmin. Więcej na ten temat pod adresem: zezwolenie na sprzedaż alkoholu),

 

 • urządzania lub prowadzenia działalności w zakresie gier losowych (np. loterie, bingo, karty), zakładów wzajemnych (np. zakłady bukmacherskie), gier na automatach,
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • produkcji tablic rejestracyjnych,
 • prowadzenia działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych przez banki, prowadzenia giełdy lub rynku pozagiełdowego,
 • prowadzenia funduszu emerytalnego,
 • prowadzenia banku lub instytucji kredytowej,
 • prowadzenia giełdy towarowej,
 • zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną,
 • gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów),
 • prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • wytwarzania produktów leczniczych,
 • wykonywania rybołówstwa morskiego,
 • założenia lotniska, zarządzania lotniskiem użytku publicznego i prowadzenia na nim obsługi naziemnej statków powietrznych,
 • utworzenia i prowadzenia instytucji pieniądza elektronicznego,
 • wykonywania działalności ubezpieczeniowej,
 • wykonywania działalności brokerskiej,
 • wykonywania działalności pocztowej,
 • prowadzenia funduszu inwestycyjnego,
 • hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych,
 • wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego,
 • prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych,
 • wykonywania działalności regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

Licencja

Posiadanie odpowiedniej licencji jest wymagane od przedsiębiorcy m.in. przy:

 • wykonywaniu krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, przewozach taksówkowych,
 • wykonywaniu przewozów kolejowych,
 • wykonywaniu czynności syndyka.

Zgoda

Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Uprawnienia

Niekiedy przedsiębiorca (albo co najmniej jego pracownik bezpośrednio wykonujące dane czynności) musi posiadać odpowiednio uzyskane i udokumentowane uprawnienia zawodowe do prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej. Chodzi tu np. o następujące zawody:

 • lekarz i lekarz stomatolog, pielęgniarka i położna, lekarz weterynarii,
 • adwokat, komornik,
 • rzecznik patentowy, biegły rewident.