Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

KontaktGagarina 7 (hala technologiczna W.Chemii)
e-mail: aip@umk.pl

Ubezpieczeniach (społecznych i gospodarczych)

Ubezpieczenia społeczne

Polski system ubezpieczeń społecznych obejmuje:

ubezpieczenie emerytalne,

ubezpieczenie rentowe,

ubezpieczenie chorobowe,

ubezpieczenie wypadkowe.

Dodatkowo, prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, a zatrudniając pracowników, także składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ubezpieczenie emerytalne jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki. Składka naliczana jest od podstawy nieprzekraczającej w roku kalendarzowym trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W momencie, gdy podstawa wymiaru składki osoby ubezpieczonej przekroczy w danym roku kalendarzowym wysokość trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w kolejnych miesiącach tego roku nie pobiera się składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego.

Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela). W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę, która zastępuje im utracone wynagrodzenie lub dochód a w przypadku śmierci ubezpieczonego żywiciela wypłacane są renty rodzinne.

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8%  podstawy wymiaru składki.

Z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa wypłaca się zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki.

Głównym celem ubezpieczenia wypadkowego jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Wysokość składki wynosi od 0,40% do 3,6%. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności czyli 1,67%.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru po wpłacie do ZUS jest odprowadzana do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ze środków tych finansowana jest publiczna jak i prywatna opieka zdrowotna, po zawarciu umowy (kontraktu) NFZ z podmiotem świadczącym usługi.

Środki płacone na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, są rozdysponowywane przez urzędy pracy w formie zasiłków dla bezrobotnych, przeznaczane na szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego, rozwój systemów informatycznych i badania rynku pracy.

Składkę na Fundusz Pracy odprowadza się za te osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Zwolnieni ze składek na fundusz pracy są osoby prowadzące działalność gospodarczą, które ukończyły 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn oraz osoby prowadzące działalność gospodarcza i opłacające składki na preferencyjnych zasadach (30% minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok).

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru przekazywane są za pośrednictwem ZUS do FGŚP. Fundusz ma na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia spowodowaną niewypłacalnością pracodawcy.

Ważne

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. zostało przyjęte w kwocie 4765 zł. Podstawa wymiaru wynosi więc 60% tej kwoty, tj. 2859 zł.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2018 roku wyniosło 5071,41 zł /jeszcze nie ogłoszono/. Podstawa wymiaru wynosi 75% tej kwoty, tj. 3803,56 zł.

Informacje o aktualnych składkach można znaleźć na stronie: www.zus.pl w zakładce „Firmy – Rozliczenia z ZUS-Składki na ubezpieczenia”.

Przykłady

1. Wysokość składek dla przedsiębiorcy opłacającego składki tylko za siebie:

                                                      2019

Podstawa wymiaru składki

2.859 zł

     Ubezpieczenia społeczne
    Emerytalne     19,52 %                558,08 zł
      Rentowe          8 %                 228,72 zł
     Chorobowe
(dobrowolne)
     2,45 %                  70,05 zł
Wypadkowe
01.04.2018-31.03.2019
      1,67 %                  47,75 zł
Fundusz Pracy         2,45 %                   70,05 zł
                                    Podstawa wymiaru składki
                                              3.803,56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne        9 %                  342,32 zł

 

2. Wysokość składek dla przedsiębiorcy  opłacającego składki na preferencyjnych zasadach (nowi przedsiębiorcy).

Wynagrodzenie minimalne stanowi podstawę do obliczania wysokości składek ZUS dla nowo powstałych firm, bowiem kwoty składek dla nowych firm kształtują się w zależności od kwoty 30% podstawy minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia jest równoznaczny, że wzrostem składek ZUS.

                                                        2019
Podstawa wymiaru składki

675 zł

  Ubezpieczenia społeczne
 Emerytalne       19,52 %                131,76 zł
 Rentowe          8 %                 54 zł
 Chorobowe
(dobrowolne)
       2,45 %                   16,54 zł
 Wypadkowe
01.04.2018-31.03.2019
         1,67 %                  11,27 zł
 Fundusz Pracy
       2,45 %                    **
                                    Podstawa wymiaru składki
                                           3.803,56 zł    
 Ubezpieczenie zdrowotne
          9 %                   342,32 zł


**
Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2019 r.: 2250,00 zł).

Więcej o składce na Fundusz Pracy i zasadach jej opłacania.

Ubezpieczenia gospodarcze

Każda działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem wystąpienia zdarzeń i wypadków losowych powodujących szkody osobowe i straty majątkowe, negatywnie wpływających na kondycję finansową firmy. Dlatego aby ochronić się przed uszczerbkiem wywołanym różnorodnymi, niedającymi się z góry przewidzieć czynnikami, przedsiębiorcy korzystają z coraz bogatszej oferty ubezpieczycieli.

Co do zasady, ubezpieczenia są dobrowolne, choć istnieją także obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej niektórych grup zawodowych. Charakter przymusowy ma również OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Najczęściej ochrona ubezpieczeniowa dotyczy:

  • działania żywiołów, kradzieży, włamania, rabunku, wandalizmu,
  • następstw awarii,
  • skutków zniszczenia, uszkodzenia, utraty pojazdu bądź jego wyposażenia (autocasco), assistance,
  • zniszczenia lub uszkodzenia maszyn i urządzeń w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń,
  • odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • należności finansowych.